Generalforsamling Dreki Vikingerne, afholdt den 28. januar 2014 på Lustrupholm i Ribe.

Tilstede: Jonas, Pia, Ulla H, Aage, Lene, Diana, Ulla og Torben, Mia, Ina, Bente og Preben, Kim, Jan, Verner, Anne Katrine, Anette, Ejnar, Lis S. Tine,

Preben bød velkommen til generalforsamlingen.

1: Valg af dirigent. 

Jonas blev valgt til dirigent på generalforsamlingen og konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Lis og Verner blev valgt som stemmetællere. ( stemmetællerne blev ikke anvendt, da der ikke var brug derfor)

2: Bestyrelsens beretning.

Preben fremlagde Bestyrelsens beretning. Beretningen vedhæftes referatet.

Ingen spørgsmål til beretningen. Denne blev godkendt af Generalforsamlingen.

3: Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Ejnar fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet vedhæftes referatet

Preben orienterede om ansøgningsfristerne for medlemstilskud.

Regnskabet blev godkendt.

 4: Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.

Ejnar fremlagde budgettet for året 2014. Budgettet vedhæftet referatet.

Der var spørgsmål omhandlende tilskud til ungearbejdet, lokaletilskud, m.m. Preben undersøger dette.

Der blev diskuteret om Vikingegruppens betaling til Dreki Sydvestjysk Islandshesteklub, 10 kr. pr. medlem  er kontingent, på grund af evt. dobbelt medlemskab. Vikingegruppen betaler stadig de 10 kr. pr medlem til Dreki Sydvestjysk Islandshesteklub, denne indbetaling er ikke et dobbelt medlemskab, men et beløb der betales for at anvende blad og hjemmeside hos Dreki Sydvestjysk Islandshesteklub. Vi afventer og ser om der fremover bliver udgivet et blad, ellers tages vores betaling til overvejelse i bestyrelsen.

5: Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

6: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

Bestyrelsen har foreslået af kontingentet for 2014 fastholdes på 100.00 kr. pr medlem. Dette vedtog Generalforsamlingen. Meddelelse om kontingentindbetaling til foreningens medlemmer, fremsendes af Ejnar hurtigst muligt

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører.

Til bestyrelsen er genvalgt: Ejnar, Kim og Jan.

Suppleant er: Verner.

Unge observatører er: Ingen unge under 25 år er mødt frem til Generalforsamlingen. Bestyrelsen har mandat til at finde unge observatører.

Bestyrelsen konstituerede sig efter Generalforsamlingen, og ser for den kommende periode således ud:

Formand: Preben Kristensen

Næstformand: Kim Bachmann Iversen

Kasserer: Ejnar Beck

Sekretær: Jan Caben Iversen

Medlem: Lene Ibsen

Suppleant: Verner Ibsen

 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant, såfremt der modtages tilskud på under 300.000 kr. pr.år.jf. § 9

Følgende blev valgt til revisor og revisor suppleant.

Revisor: Claus Davidsen

Revisor suppleant: Torben Marstrand

 

9: Revision af klubbens/foreningens værdigrundlag:

Der er en vedtægtsændring i forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen og fastsættelse af kontingent. Datoer skal tilpasses hinanden i vedtægterne, så beløbet for medlemskontingent vedtages på generalforsamlingen, og derefter udsendes til medlemmerne. Denne ændring sørger bestyrelsen for sker i værdigrundlaget

10: Eventuelt.

Tine forespurgte til en bestyrelsesholdning til, at nogle medlemmer kun deltager i færre dage i uge 30. Bestyrelsen ser det ikke som et problem, at nogle medlemmer kun deltager i noget af ugen, hvis dette ikke forhindrer at andre der ønsker at være med i hele uge 30 kan deltage. Medlemmerne kan evt. dele uge 30, så nogen kan deltage først og andre sidst på ugen. De der ønsker kun at deltage i en del af uge 30 skal dog betale for hele ugen.

Ina spurgte til om RVC har talt om at Dreki medlemmerne, skal have andre roller fremover ved Maj markedet evt. som formidlere. Anette spurgte til, om man kan melde sig som hjælper til færre dage ved Maj markedet, eller om man skal melde sig til hele weekenden. At skulle melde sig til en hel weekend, kan måske være en hindring for evt. deltagelse.

Preben fortalte om den nuværende procedure omkring medlemmernes deltagelse og tilmelding til Maj markedet på RVC. Bestyrelsen tager kontakt til RVC og forhører om vores deltagelse ved Maj markedet i 2014. Preben melder tilbage til medlemmerne om RVC forventninger til vores deltagelse ved Maj markedet i 2014.

Lis orienterede om en invitation fra:

Wikingetage Slesvig: Dette marked er i perioden 8. – 10. august 2014.

Hedeby marked: Dette marked er i perioden 11. – 13. juli 2014.

Lis har søgt på disse markeder på nettet, og hun opfordrer til, at man deltager som gæster. Lis vil gerne tilbyde sig som arrangør af dette. Preben udsender materiale med en tilmeldingsseddel fra Lis til medlemmerne omkring dette.

Hjemmesiden er Ejnars, men han stiller den til rådighed for medlemmerne. Han lægger gerne materiale på hjemmesiden, medlemmerne skal blot henvende sig til ham.

Lene meddelte at medlemskortet til RVC fornyes efter medlemslisten for 2014.

Søren Batman inviterer til nørkle weekend i Staby fra fredag 14/2 til 16/2 2014. Er man interesseret i dette skal man kontakte Søren for evt. deltagelse, se mailen der udsendes til medlemmerne.  Alle Dreki vikingemedlemmer er velkommen til dette arrangement. Preben udsender mailen fra Søren Batman til medlemmerne hurtigst muligt

Anette forespurgte til bestyrelsens holdning til invitationer fra forskellige markeder m.m. Dette medførte en livlig debat omkring åbne kontra lukkede invitationer til diverse vikingemarkeder kurser m.m. Hvad er bestyrelsens holdning eller opgaver, og hvad er medlemmernes egne opgaver i forbindelse med evt. arrangementer.

Det er Bestyrelsens holdning, at den ikke er ansvarlig for, at medlemmerne deltager i forskellige arrangementer, men at den tilbyder evt. invitationer fra andre grupper omhandlende markeder/arrangementer til foreningens medlemmer. Nogle invitationer til vikingemarkeder tilbydes første gang, fra udbyderne af disse markeder, som åbne invitationer. De vikinger der så melder sig til markedet, bliver så accepteret af den udbydende styregruppe. Denne accept er ofte bundet op på, hvad præcist den deltagende vikingegruppe har ydet på markedet, og dette kan så medføre at den næste invitation til netop dette marked bliver en personlig invitation og ikke en åben invitation til alle i foreningen.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig til de forskellige markeder, da åbne invitationer ofte bliver til lukkede invitationer når mulige deltagere har deltaget i et marked en gang. Mange vikingegrupper inviterer personligt til ”gamle deltagere” der før har deltaget i markedet, da udbyderne vælger at sammensætte deres markeder ud fra de forskellige håndværk/formidlinger de forskellige vikinger tilbyder. Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til, at komme i gang med at være en aktiv viking, så du/I også kan få invitationerne til de forskellige markeder, hvis det er det man brænder for. Er du interesseret i at komme med på et marked, hvor nogle af medlemmerne af Dreki vikingerne allerede deltager, så henvend dig til disse medlemmer, eller henvend dig evt. til bestyrelsen, som så måske kan hjælpe dig med at skabe kontakt til disse medlemmer.

 Er du/i interesseret i at komme med på et vikingemarked, så kan foreningens udstyr lånes til vikingemarkedet. Udstyr kan ikke lånes til andet end officielle vikingemarkeder. Låner medlemmerne foreningens udstyr, så hæfter medlemmerne personligt og økonomisk for udstyret, med fuld erstatningspligt ved evt. ødelæggelse eller bortkomst.  Udstyret lånes ved henvendelse til Kim.

Diana foreslog en procedure om, hvordan tilmeldinger til forskellige markeder, uge 30, uge 42 m.m. foregår. Hvornår er man på venteliste og hvordan er man med. For at undgå/mindske misforståelser fremadrettet, så vil Preben i samarbejde med Ejnar forsøge at beskrive proceduren. Denne procedure kommer på hjemmesiden.

Tovholdere for 2014.

Bestilling af aftensmad: Ejnar. Daglige tilmeldinger til Lis. Bestyrelsen vælger menuen.

Bestilling af Telt: Jan

Øl: Hans Jørgen og Kim

Vikingelege: Jan, Preben, Kim, Aleksander, Pia,

Tilmelding til uge 30: Ejnar.

Rideopvisningsudvalget: Bente, Ina, Mia, Diana og Lene.

Matrikler: Verner og Lene

Vikingetelt op/ned: Aleksander og Anne Katrine

Vikingetelts aktiviteter: Aleksander og Anne Katrine

Festaften: Preben, Kim,

Engangsservice og optælling: Ina

Lortetjans: Lis

Speaker: Anne Mette og Jan

Aktivitets tovholder skemalægger: Preben

Strøm: Kim

Indretning af mad- og festteltet: Kim

Øl til rideopvisninger: Lis

Ledvogter: Preben

Aktiviteter på RVC i uge 30 2014: Tine: Bayeux broderi. Lis: Flette sprang og at virke. Ejnar: Læderarbejde. Ina: nålebinding. Anne Katrine: madlavning omkring teltet. Medlemmerne kan tilbyde andre aktiviteter, meld dig hvis du har lyst til at lære din håndværksmæssige kunnen fra dig.

Fordeling af daglige arbejdshold i uge 30: Ejnar.

Tro og love erklæringer: Anne Mette.

Indkøb af daglige madvarer: Preben og Bente.

 

Referent på Generalforsamlingen

Jan Caben Iversen