Bestyrelsesmøde ved Preben 20. januar 2014.

Tilstede fra bestyrelsen: Lene, Preben, Ejnar, Kim, Jan, Aleksander

Tilstede fra opvisningsudvalget: Ina, Bente, Diana.

Punkt 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet er godkendt.

Punkt 2: Regnskabs gennemgang:

Ejnar gennemgik foreningens regnskab.

Klubben har dags dato 70 medlemmer.

Regnskabet er godkendt af revisor Claus Davidsen.

Foreningens indestående dags dato 25370.79 kr.

Bestyrelsesmedlemmerne godkendte denne fremlæggelse

Kontingent i 2014:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014 på 100,00 kr. pr medlem.

Nye medlemmer:

Der er tilgået 7 nye medlemmer i 2013.

Ungeudvalg:

Der skal findes en ny ungerepræsentant på generalforsamlingen, da Aleksander en blevet 25 år, og da dette er aldersgrænsen for at være ungerepræsentant.

Tilskud fra kommunen:

Foreningen har ikke modtaget tilskud fra kommunen for året 2013. Vi er smuttet ud af deres system, formanden følger op på dette og ansøger for året 2014.

Budget for 2014:

Vi forventer status quo i antallet af medlemmer i 2014.

Porto: ca. 150,00 kr.

Arrangementer: Ingen ud over uge 30 og 42.

Klubmøder: Generalforsamlingen er vært ved et lettere traktement ca. 750,00 kr. Ina og Jan handler ind til dette og tager drikkevarer med.

Ny anskaffelser til klubben: Færdiggørelse af teltet ca. 3000,00 kr.

Tøj mønstre og bøger: Ca. 1000,00 kr.

På mødet blev der diskuteret, om der skal betales kørepenge ved kørsel for klubben. Der kan evt. udbetales for kørsel, men kun ved forudgående aftale med bestyrelsen, beslutningen tages på et bestyrelsesmøde.

På valg på generalforsamlingen er følgende:

Ejnar Beck, Kim Bachmann Iversen og Jan Caben Iversen.

Alle modtager genvalg for den kommende periode på 2 år.

Tovholdere for 2014:

På generalforsamlingen uddeles tovholder opgaver for 2014. Alle medlemmer får opgaver at udføre i uge 30.

Referent

Jan Caben Iversen.