VÆRDIGRUNDLAG

FOR

DREKI VIKINGERNE

 

 

 

 

 

 

 

Ribe Vikingecenters vejledning til formidlere

Velkommen på Ribe Vikingecenter, vi glæder os til at have jer med i vikingemiljøerne. Centeret arbejder hele tiden på at blive mere og mere autentisk i levendegørelsen af Ribes vikingetid, derfor er der lavet et sæt spilleregler, som skal respekteres af ALLE formidlere. Vi er mange og meget forskellige mennesker på Ribe Vikingecenter, så det er nødvendigt, at man er bevidst om sin egen rolle - at hjælpe hinanden - og ikke mindst autenticiteten. Materialet, du sidder med i hånden, er lavet af medarbejdere her på Centret.

Autenticitet… det ægte liv, vedligehold og produktion.

Arbejdet i formidlingen tager sit udgangspunkt i en reel og autentisk produktion. For at vikingemiljøerne kan fungere ægte, skal formidlerne være i deres værksted/vikingemiljøerne dagen igennem. Har du lyst til at indgå i vores vedligeholdelsesarbejde eller påtage dig specielle opgaver i formidlingen, så få en snak med Ribe Vikingecenter

Forældreansvar:

Vær opmærksom på jeres børn, også om aftenen. Sørg for, de ved, at der skal passes GODT på tingene, på legepladsen, omkring dyrene, på buebanen og i vikingemiljøerne.

Dragter og personligt udstyr:

ALT hvad der er synligt er autentisk, også når man f. eks. smider strudhæten, når man rider…

Ure og moderne smykker/piercingsmykker er ikke tilladt i formidlingen.

BLÅT hår, makeup og neglelak accepteres ikke.

Værktøj:

Skal der bruges moderne værktøj, sker det uden for åbningstiden.

Rygning:

AL rygning foregår 100 % udenfor publikums synsfelt.

 

Cafe og butik:

I åbningstiden er cafeen lukket område for vikinger, og besøg i butikken begrænses…

Basis viden:

Ribe Vikingecenter har skrevet udførligt om vikingemiljøerne på centeret. Det er en god ide at læse denne igennem inden uge 30. Har du ikke denne kan den fås igen ved henvendelse til din gruppeansvarlige.

Med venlig hilsen Ribe Vikingecenter.

Medlemskab

Medlemmer af Dreki Vikingerne forpligter sig til at overholde Ribe VikingeCenters regler og tilrettevisninger, når aktiviteterne foregår der. Ligeledes overholder man de på stedet givne regler, når man deltager i andre af klubbens aktiviteter.

Medlemmer af vikingegruppen forpligter sig til så vidt muligt at deltage i gruppens møder. Ligeledes forpligter alle medlemmer sig på at overholde gruppens regler.

Retningslinjer for medlemskab, kontingent, generalforsamling, stemmeret mv. fremgår af foreningens vedtægter. Disse forefindes på klubbens hjemmeside: www.drekiviking.dk  

Alle klubbens medlemmer kan deltage i de af klubben udbudte aktiviteter. Dog kan der være pladsmæssige restriktioner i forhold til et arrangement, og det vil så af invitationen (e-mail til alle medlemmer) fremgå, hvordan optagelseskriterierne til denne aktivitet er.

Alle medlemmer kan foreslå og forestå aktiviteter. Det kræver blot, at der er en person, som tager initiativ til aktiviteten, og at denne person samtidig vil stå som ansvarlig tovholder på projektet. Dette indebærer planlægning, gennemførelse og evt. efterfølgende arbejde med arrangementet. Alle arrangementer skal dog godkendes af foreningens bestyrelse inden de udbydes til medlemmerne. Dette sker for at sikre, at klubben som helhed kan stå inde for de arrangementer, som den lægger navn til. Desuden har medlemmerne via denne procedure mulighed for at låne klubbens udstyr, efter nærmere fastsatte regler for dette. (Disse udlånsregler fremgår som bilag til dette værdigrundlag.) Alle arrangementer udbydes til samtlige medlemmer via e-mail, samt evt. annoncering på klubbens hjemmeside.

Det tilstræbes at så mange medlemmer som muligt, deltager i vikingemarked på RVC (maj-marked), som praktiske hjælpere. Klubben hjælper f. eks. med at sælge is og fadøl, sidde i billetlugen mv. RVC kvitterer med forplejning, og fest i langhuset for deltagende vikinger og hjælpere lørdag aften. Man er iført nutidigt tøj, når man arbejder i åbningstiden, mens vikingetøj gerne må bæres, når man ikke er på vagt, samt til festen i langhuset.

 

UGE 30

Uge 30 på RVC er et af de arrangementer, hvor der af centeret er sat en begrænsning på deltagerantal. Der må deltage 45 voksne i denne uge, samt et ubegrænset antal børn. Som voksne regnes alle over 12 år.

Det er medlemmets placering på klubmedlemslisten der afgør, om man inviteres til at deltage i uge 30, forstået på den måde, at nr. 1-45 (over 12 år) først får tilbudt dette. Skulle der mellem disse medlemmer være afbud, så vil nr. 46 få tilbudt en plads, og så fremdeles – dog vil der efter medlem nr. 45 blive taget følgende forbehold:
Hvis antallet af tilmeldte heste er under 20, vil deltagere på venteliste med flest heste få fortrinsret.

Børn og unge under 18 år kan kun deltage i uge 30 i følge med myndigt familiemedlem eller anden ansvarlig voksen. Som myndigt familiemedlem/ansvarlig voksen har man ansvaret for ”adoptivbarnet” 24 timer i døgnet. Herved menes, at man skal sørge for, at barnet overholder gruppens regler, opfører sig acceptabelt og sørger for sin hest/heste.

Bestyrelsen fastsætter deltagergebyr for deltagelse i uge 30. Børn under 12 år deltager i uge 30 for halv pris.

Ansatte  og tidligere ansatte på RCV og deres partner samt deres børn, der er medlem af Dreki Vikingerne, tæller ikke med i de 45 pladser,  som RVC stiller til rådighed for Dreki Vikingerne. De kommer altså med som nr. 46, 47, 48 osv. Dette skyldes deres tilknytning til RVC. Ved tvivlsspørgsmål afgøres dette af RVC. 

Grupperegler

Tøj

Som medlem af gruppen skal du have dit eget vikingetøj. Tøjet skal være håndsyet og autentisk, og være lavet i hør, læder, silke, skind eller uld. Det er en god ide at starte med kjortel, bukser eller kjole (gruppen har sy vejledninger og mønstre). Man kan også købe tøj på vikingemarkeder.

Er du rytter, skal du lave et overtræk til din ridehjelm, idet der skal rides med hjelm.

Udstyr

Du skal anskaffe dit eget vikingeservice, bestående af tallerken, kop, ske og kniv. Kan evt. købes gennem Ribe VikingeCenter.

Hest

Hestens udstyr skal være neutralt, ingen farvede underlag og hovedtøj med nutidig udsmykning. Det er en god ide, at have et fåreskind til at dække sadlen.

Du skal selv medbringe hegnsmateriale, spande samt foder. (Fuldfoder og hø)

Hestepærer opsamles overalt.(Skovl i stalden på pladsen)

Ved ankomst skal der afleveres tro og love-erklæring, ligesom der skal fremvises gyldige vaccinationspapirer samt stamtavle (evt. kopi.)

Heste som sparker eller bider, kan ikke deltage i aktiviteterne. Den opvisningsansvarlige har mandat til at udelukke en hest fra opvisningen på dette grundlag.

Hopper, der har føl eller skal fole i indeværende år, kan ikke deltage.

Forpligtigelser

Du skal være i formidlingen i åbningstiden, samt være aktivt deltagende.

Du skal deltage omklædt i vikingetøj ved morgenmøderne.

Rydde op efter dig selv i lejren, samt på centeret.

Forsikring

Du er ved deltagelse i arrangementer ikke forsikret, hverken af Ribe Vikingecenter eller Dreki Vikingerne. Det er din egen fritids-ulykkes forsikring, der er gældende.

Husk den lovpligtige ansvarsforsikring på hesten.

 

Tovholdere

Hvert år til generalforsamlingen vælges tovholdere til de forskellige ansvarsområder, ligesom der på generalforsamlingen tages stilling til, hvilke områder der ønskes tovholdere til.

Alle tovholdere vælges en gang om året.

Bestyrelsen fungerer som støtte for tovholderne, så de kan få opbakning, til overholdelse af fælles regler. Hvis et medlem af Dreki Vikingerne er uenig med en tovholders beslutning i en sag, så tages denne op af bestyrelsen, som derefter træffer en beslutning.

Tovholdere skal forelægge alle udgifter til godkendelse i bestyrelsen før indkøb, og alle indkøb/udlæg skal dokumenteres med bon eller kvittering.

 

Tovholder-områder

Stamtavler, vaccination, tro og love

Tovholderen checker ved ankomst, at alle deltagere medbringer de nævnte dokumenter i gyldig form.

Rideopvisning

Denne tovholderopgave kan evt. deles mellem to personer.

Tovholderen skal have overblikket over opvisningen og sørge for, at beskeder og spørgsmål vedrørende opvisningen tages op på morgenmødet.

Ligeledes tager tovholderen, i samarbejde med en ansat på RVC, beslutning om evt. aflysning af opvisning, eller flytning af opvisning.

Tovholderen tilser at alt udstyr er så autentisk som muligt, og medlemmerne er selvfølgelig forpligtet til med det samme at efterkomme henstillinger fra tovholderne angående dette. Der opfordres til at alle hjælper hinanden med at se, om man har overset nutidigt udstyr på sin dragt mv. en påtale af dette, skal ses som en hjælp til, at vi alle overholder RVC regler og forventninger til os, hvilket er forudsætningen for, at vi kan komme igen år efter år.

Hvis en rytter ikke efterlever vikingegruppens regler, kan tovholder udelukke denne fra en opvisning.

Alle ryttere skal bære ridehjelm.

Programmet, der rides, kan fås ved henvendelse til tovholderen.

Det er ikke tilladt at lade publikum eller folk udenfor den deltagende gruppe sidde til hest på Ribe VikingeCenters område.

Der kræves, at man kan styre sin hest. Herved forstås, at man kan holde afstand og retningsstyre sin hest. Herudover skal hesten uden problemer kunne rides tæt på andre heste.

Henvendelse vedr. opvisning og/eller heste skal ske til tovholder.

Speaker til opvisning

To personer skal speake til opvisningerne. Denne funktion kan deles ud mellem flere personer hen over uge 30. Dog skal tovholderen ved ugens begyndelse have en fuldstændig plan for, hvem der speaker hvilke opvisninger, samt sørge for, at alle har speakerteksten.

Lydanlæg til opvisning

Tovholderen skal vide hvordan udstyret virker, og sørge for at det bliver sat op og nedtaget igen til opvisningerne

Remedier til Øltölt.

                      Tovholderen sørger for i god tid at hente øl og glas til øltölt..

Eftermiddagskaffe

Tovholderen sørger for afhentning af eftermiddagskaffe. Husk et stykke kage til hver. Kaffe og kage mv. hentes ved caféens køkkendør. Tovholderen leverer termokander mv. retur til caféen.

Guidet rundvisning. Obligatorisk for alle nye førstegangs deltagere. Tilbud til alle andre.

Rundvisning på RVC, samt gennemgang af de forskellige miljøer. Gerne første ankomstaften.

Undersøge vikingespil, lege og mulighed for skuespil mv.

Tovholderen finder ud af hvilke spil og lege mv., som vi evt. kan inddrage i vores aktiviteter.

Polititilladelse

Tovholderen indhenter tilladelse ved politiet til vores fælles aftenridetur til Ribe centrum. Dette gøres i god tid før uge 30.

Matrikler

Tovholderen laver plan for vores lejr på RVC i uge 30 og hjælpe alle på plads ved ankomst. Tovholderen aftaler nærmere med Ribe VikingeCenter, samt sørger for, at brandmyndighedernes forskrifter overholdes. Tovholderen sætter informationstavle op på teltpladsen.

 

 

Materialeforvaltning

Tovholderen har overblik over klubbens beholdning af paptallerkener, bestik, opvaskeremedier mv. Dette efterses og tælles op inden uge 30, og der indkøbes det, der evt. mangler. Tovholderen sørger for at hente og aflevere dette grej ved ugens begyndelse og afslutning.

Fællestelt

Tovholderen sørger for at få lejet et fællestelt til uge 30. ALLE hjælper med oprydning ved afrejse.

Inventar

Tovholderen har overblik over vores inventar, og anskaffer evt. nyt. Tovholderen organiserer evt. transport af inventar til og fra lejren, samt opsætning i fællestelt

Teknik og el

Tovholderen/tovholderne har ansvaret for, at der er det el-udstyr mv., som vi fælles har brug for på pladsen, samt at dette sættes op og fungerer i løbet af ugen, og at det ligeledes tages ned ved ugens afslutning.

Fadøl

Tovholderen står for at leje fadøls anlæg, samt at dette bliver hentet/evt. afleveret og modtaget på pladsen. Ligeledes sørges for alt omkring anlægget ved ugens afslutning.

 

 

 

Forplejning, oprydning i fælles telt.

 

Forplejning deles op i 3 funktioner.

Tovholder 1.  Der skal indhentes tilbud på 5 X varm aftensmad samt evt. frokost. Et samlet tilbud indhentes og godkendes af bestyrelsen før der afgives bestilling, Der aftales et bestemt antal varme middage, med mulighed for tillæg op til 10 middage pr dag. Frokost vil varierer fra dag til dag, alt efter hvor mange der bestiller vikinge frokost, samt hvor meget mad der er fra dagen før. Tovholder 1 tager mod efterbestilling af mad til gæster samt sørger for betaling. Tovholder aftaler selv med telthold, hvilke opgaver der skal laves.

 

Tovholder 2 : Sørger for bestilling og indkøb af morgenmad og evt. frokost. Der kan aftales afhentning af morgenbrød med 3 mand som vil få kørepenge for den daglige kørsel.  Tovholder aftaler med telthold hvilke opgaver der skal laves og hvornår.

Tovholder 3 :  Telthold: Tovholderen laver suverænt arbejdsplanen som indeholder: morgenmad, frokost, aftensmad, toilet bygning samt oprydning i fælles telt. Ophænges på informationstavlen i lejren og uddeles til mindst en i hver gruppe. ALLE i gruppen deltager. Man har en dag hver. Tovholder holder opsyn med toilet bygning, samt laver aftaler med telt hold om hvilke opgaver der skal laves.

Alle tre tovholder afløser hinanden i tilfælde af afbud. Bestyrelsen stiller med en person som har det overordnede ansvar.

 

Viking frokost. 
                     
Tovholder har ansvar for fordeling af personer til frokost samt indkøb og styring af                       økonomi til indkøb. Dette indgår som en aktivitet.

 

 

Aktivitetsansvarlig (egne værksteder mv.)

Tovholderen sørger for at informere alle deltagere om de mulige aktiviteter i uge 30, som gruppen laver udover rideopvisningen. Tovholderen koordinere deltagernes ønsker og samarbejder med RVC ang. mulighed for at deltage i deres værksteder. Tovholderen melder tilbage til alle ugens deltagere før uge 30, samt aftaler nærmere omkring, hvem der står for hvilke værksteder. Tovholderen laver ugeplan med deltagerliste for aktiviteterne, som ophænges i fællesteltet.

 

 

Vikinge-festmåltid i Langhuset

Det tilstræbes at gruppen om muligt kan afholde et vikingefestmåltid i Langhuset på RVC, som en del af uge 30. Tovholderen skal sørge for at der bliver fastlagt en menu og købt ind til denne, samt sørge for at der er styr på grej og metoder til madlavningen. ALLE deltager i oprydningen/opvask mv. Selve madlavningen indgår som en af dagens aktiviteter.

 

GENERELT

Til mange af vore arrangementer er vi en stor samling af mennesker og dyr, på et forholdsvis lille areal under rimeligt primitive forhold. Ingen tvivl om, at vi holder af det, og at vi derfor kommer igen og igen. Men det stiller krav til os alle, om at være opmærksomme på, hvordan vi hver især bidrager til en god lejrstemning. Overordnet kan der siges:

 

·         Vis hensyn. Lejren fungerer bedre i fællesskab end i jeg-form.

·         Spørg. Er der noget man ikke forstår eller undrer sig over, så spørg – det forbygger irritation J

·         Hjælp. Vi bruger vores fritid på dette ”vikingeri”, så derfor skal alle lave deres del af arbejdet, så alle også kan holde fri.

·         Giv lidt mere til fællesskabet end du tager – så bliver der overskud til alle!