Bestyrelsesmøde afholdt 16 marts 2010 ved Kim i Spangsbjerghaven 33 6700
Esbjerg.
 
Tilstede: Kim, Ejnar, Lis, Kee, Anette, Jan og Preben som ekstern deltager.
 
1: Referat fra sidste møde godkendt.
 
2: Næste møde dato18 maj 2010, kl. 17.00 ved Kim.
 
3: Lis orienterede om alle informationer tilgået fra RVC.
 
4: DV. har PT. 21539.29kr. på foreningskontoen.
Dags dato har 52 medlemmer betalt kontingent.
Ejnar kontakter, de på forhånd forventede medlemmer, der endnu ikke
har betalt om de ønsker medlemskab i DV.
PT. har DV 28 medlemmer over 25 år, 18 under 25 år, 5 medlemmer i
RVC regi og 6 under 12 år.
 
5: Lis medbragte diverse formularer fra kommunen m.m. til underskrivelse
af bestyrelsesmedlemmerne.
Dette i forhold til foreningens oprettelse ved Esbjerg kommune, samt
ansøgning om diverse tilskud ved Esbjerg kommune.
Ang. våbentilladelse: DV Bestyrelsen aftalte at d.1 april 2010
fremsendes en medlemsliste til Esbjerg Politi, så alle klubbens
medlemmer er registreret som klubmedlem. Denne klubregistrering ved
politiet gør, at medlemmerne er registreret når de ansøger
om våbentilladelse. Kun medlemmer over 18 år kan ansøge om våbentilladelse.
Kaare Byskov vil fremstille et DV medlemsbevis, som kan medbringes
ved våbenansøgningen, samt ved diverse arrangementer
hvor der kræves dette.
 
6: Meget stor ros til Ejnar for den flotte hjemmeside, Husk at bruge og
læse den.
Eventuelle indlagte billeder på hjemmesiden, der ønskes slettet af
medlemmerne bliver slettet ved henvendelse til Ejnar.
Medlemslisten fremsendes til alle registrede medlemmer efter 1 april
2010, så medlemmerne kan kontakte hinanden telefonisk.
 
7: Preben oplyste om hvad der vil sige, hvis DV skal være et
oplysningsforbund.
DV's vedtægter opfylder kravene som en folkeoplysende forening,
ønsker DV også at være et folkeoplysningsforbund, skal
der oprettes en ekstra forening. En Enig bestyrelse besluttede at DV
ikke, ønsker at være et folkeoplysningsforbund.
 
8: Mønstre ansvarlige i DV er Ina og Anette.
Der kommer til at være et komplet sæt mønstre ved hver
mønsteransvarlig. DV's medlemmer kan kontakte de
mønsteransvarlige om aftaler om at tegne mønstre af. Klubbens
mønstre kan ikke lånes med hjem ag medlemmerne.
De mønsteransvarlige kontakter RVC for godkendelse af mønstre.
 
9: DV's værdigrundlag blev gennemgået og revideret.
 
10: Anette beskriver arrangementet i Jelling og mailer dette samt
evt. tilmelding ud til medlemmerne.
Alle skal tilmelde sig via Sporti
Informationer om dette fremsendes når Jelling udvalget har
programmet klar.
Ang. opvisningen, så vil VikingeRytteriet evt. deltage under DV regi.
 
11: Ang. knivkursus, intet nyt.
Ang. brigvævning, aktiviteten er på hjemmesiden, se der.
 
12: Ok benzinkort, Lis informerede og arbejder videre med dette.
 
13: Næste fælles syaften er 18 maj ved Kim Spangsbjerghaven 33, 6700
Esbjerg.
 
14: Bestyrelsens holdning er at DV's medlemmerne må deltage i andre
vikingemarkeder, under DV's navn. Gøres dette, er det under DV's
regler og vedtægter. DV's medlemmer skal selv stå for eventuelle
arrangementer.
 
14 A: Kee undersøger ved andre foreninger, hvad de gør mht. udlån.
Bestyrelsen tænker over dette til næste møde.
 
15: Bestyrelsen besluttede at indbetale 10.00 kr. pr. registreret pr. 1
april 2010 til Dreki som driftstilskud.
 
16: Der er kommet en henvendelse fra Drekis formand, om Dv har modtaget
henvendelse fra Jan Larsen ang. Islandshestensdag.
Lis meddelte at der ikke er kommet en henvendelse fra Jan Larsen.
 
Referent Jan Caben Iversen