Bestyrelsesmøde den 17.09.2013

Der var indkaldt til udvidet bestyrelses/evalueringsmøde. Opvisningsudvalgtet var inviteret.

Tilstede: bestyrelsen: Ejnar, Kim, Preben, Lene, Jan. Opvisningsudvalget: Lene, Diana, Bente, Mia og Ina

1.      Referat fra marts og juni blev godkendt.

2.      Meddelelser: De sidste børneattester er opdateret og godkendt af rigspolitiet pr. 01.09.2013

3.      Lene orienterer om retningslinier for syning af faner: Man må lave faner fra Bayeux. Uld og hør med syning i uldtråd i Bayeux sting. Billederne på fanerne må være: Dreki viking logo, Bayeux billeder og noget der relaterer tilbage i tiden. Gerne forskelligt på hver side. Mål: max. 50x75 cm. Lene som bestyrelsesmedlem står for at regler mm, bliver skrevet ned og sendt ud til alle medlemmerne og på hjemmesiden.

4.      Lene: vedr. medlems kort: Lene sender liste til Karen RVC som så udsteder plastic kort til RVC – de kort vi har bliver opdateret.

5.      Ejnar: Klubtilskud fra Esbjerg Kommune. Der er formanden, der skal søge medlemstilskuddet – Preben tjekker op.

6.      Evaluering af uge 30:

a.      Økonomi:  Ejnar læser diverse poster op. Uge 30 balancerer fint. Der står kr. 26.409,53 på kontoen.

b.      Samarbejde med RVC: Retningslinierne er lagt ud.

c.       Vi ønsker ikke, at RVC ved vores morgenmøder beder om/udpeger medlemmer til at besætte diverse jobs de mangler hjælp til. Vi kan ikke være RVC’s ferieafløsere.

d.      Der kommer et udspil vedr. skuespil.

e.      Vi skal stå for hesteaktiviteter/strigling fremover i uge 30.

f.        Forslag: de der har dagstjansen, har også strigle tjansen den dag. Skuespil skal nok nærmere aftales.

g.      Folde til heste på centret.

h.      Nogle i opvisningsholdet skal til at ride med faner.

i.        Evt. hest med kurv hvor der er æbler i. må vi sælge æblerne/varer?

j.        Heste der kommer gående læsset med skind.

k.       Hvad gør vi med hestepærerne?

l.        Der skal fremover laves dags aktivitetsplaner.

Plasticlejren:

                      Alle syntes det har fungeret godt.

Vi skal fremover have taget et fællesbillede af alle deltagere i uge 30 til vores hjemmeside/arkiv.

                      Vi skal have en cigaretskodsamler stillet op foran fællesteltet.

                      Telt str. er OK – det samme bestilles til 2014

                      Alle synes at placeringen af baren i teltet er OK. Fint m. bordfodboldspillet.

Fest onsdag aften:

                      Enighed om hele onsdag aften kun er for deltagere i uge 30.

Halve uger:   hvis der ikke er fyldt op – bliver der mulighed for at deltage i en halv uge, men til fuld pris.

Mad:             stor tilfredshed med maden + indkøb.

                      Forslag om, at uddele morgenmads afhentning til nogle der alligevel er i bilen om morgenen næste år.

7.      Uge 42:

a.      Man skal ikke være medlem af Dreki Viking for at deltage.

b.      Forslag: Pizza onsdag aften og bestille mad  ved Hviding forsamlingshus torsdag aften = fest menu. Ejnar: tager kontakt vedr. menu og står for bestilling.

c.       Lene: skriver invitation på FB og Dreki’s hjemmeside.

8.      Nye medlemmer med heste, hvordan får vi fat i dem?

a.      Tøj hvordan gør vi: Bente og Ina besøger Historicum i Christiansfeld vedr. indkøb/leje af skjorter/bukser mm. De melder tilbage til bestyrelsen.

b.      Kim undersøger ved Jels Vikingespil ang. Brugt tøj.

c.       Lene sender mail ud til medlemmerne ang. om nogen vil sy til klubben eller om de har brugt tøj, de vil forære/sælge til klubben.

d.      Ane Mandrup mindes om, at finde ud af om hendes forældre vil af med deres tøj.

e.      Læderbukser kan købes i genbrug til klubben max kr. 75 pr par.

f.        Diana tilbød at hun evt. ville sy til klubben, evt. lave syaftener sammen med andre  for at sy til klubben.

9.      Majmarked:

Forslag om at Dreki Vikingerne er med på markedet med telte og formidling på majmarkedet (uden heste). Preben taler med RVC om dette er muligt med 2 telte.

10.  Symønstre:

a.      Dreki råder over 2 sæt symønstre. Der mangler et sæt symønster, som står hos Anette Byskov. Dreki’s mønstre skal være på RVC, hvor man frit kan låne dem og tegne mønstrene af. De kan ikke lånes med hjem. Man skal selv medbringe mønster papir. Preben kontakter Anette for at minde hende på at aflevere mønstrene.

Referent: Jan Caben Iversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Dreki Vikingerne

Afholdt 15. januar 2012 kl. 10.00 på Ribe Vikingecenter, Lustrupvej 4, 6760 Ribe.

Der var fremmødt 19 medlemmer af Dreki Vikngerne.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Formanden Lis bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Preben som dirigent af mødet.

1.      Valg af dirigent.

Preben blev valgt til dirigent. Preben konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Diana og Verner blev valgt til stemmetællere.

2.      Bestyrelsens beretning.

Lis fremlagde bestyrelsens/formandens beretning, og fortalte om året der er gået.(Lis vedhæfter beretningen ved referatet)

Beretningen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

3.      Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Ejner fremlagde foreningens regnskab (Ejner vedhæfter regnskabet til referatet)

Foreningens regnskab blev enstemmigt vedtaget.

4.      Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog at kontingent for 2012 skal være 100,00 kr. pr. medlem. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

5.      Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.

Ejner gennemgik foreningens budget for 2012, der er vores 10 års jubilæumsår. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

6.      Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse samt af unge observatører.

På valg er: Ejner Beck, Kim Iversen og Jan Caben Iversen. Alle modtager genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bestyrelses medlemmer: Ejner, Kim og Jan.

Suppleant: Preben.

Unge observatør: Aleksander.

8.      Valg af revisor og revisorsupplant såfremt der modtages tilskud under 300.000 kr. pr. år JF.§ 9.

Valgt til revisor og revisorsuppleant blev:

Revisor: Ulla.

Revisor suppleant: Karen.

9.      Revidering af foreningens værdi grundlag.

Værdigrundlaget forbliver uændret.

10.  Eventuelt:

Søren foreslog en rideopvisnings træningsaften inden uge 30, med tilmelding 1 til 2 måneder før afholdelse. Rideopvisningsudvalget vil lave en sådan træningsdag og varsle den i god tid.

Der blev talt om at vikingerne i uge 30 og 42, skal være i formidlingen i Vikinge Centerets åbningstid. Man kan ikke deltage i uge 30 og 42, uden at være fuldt deltagende viking.

Der blev nedsat et jubilæumsudvalg til jubilæumsåret 2012. Følgende er med i dette udvalg: Ina, Preben, Karen, Bente, Verner og Kim: Der kan suppleres med flere medlemmer ved behov.

Den 7. februar 2012 afholdes der på RVC en dragtaften, der blev opfordret til at møde op denne aften.  Der var debat om dette punkt om evt. at lave en vidensgruppe/bank så medlemmerne evt. kan finde oplysninger om dragtsyning på nettet. Ejner opfordrede til at medlemmerne indgiver deres interesseområder til ham, så det kan komme på hjemmesiden.

Kee talte om at få en ekstern underviser til at undervise i kvadrille ridning. Kee tilbød at undersøge hvem der kan undervise heri. Ina talte om der evt. kan være mødepligt til et undervisningsforløb?

Der var indlæg om en træningsaften i forbindelse med opstarten af uge 30, evt. med fællesspisning lørdag aften op til uge 30.

Ina talte om at der skal være plads til alle, selv om de ikke er meget dygtige ryttere, vi skal vise mangfoldigheden i den islandske hest. Lis talte om vigtigheden af, at kunne ride så godt, at man ikke er til fare for sig selv eller andre.

Kee talte om at det skulle være et tilbud om at dygtiggøre sig som kvadrillerytter. Mht. økonomien i dette punkt var der debat om, hvordan dette kunne blive muligt.

Der var god debat under eventuelt.

 

Tovholdere for 2012:

Stamtavler: Anne Mette (spørges)

Ride opvisningsgruppe: Mia, Ina, Lene, Bente, Diana.

Speakere: Anne Mette, Jan (Suppleant Kim)         

Lydanlæg:  Aleksander.

Remedier øltølt og bom tjeneste: Lis, Kim, Preben.

Hestepære tjans: Preben, Kim, Lis

Eftermiddagskaffe: Dagens køkkenhold og Preben.

Guide rundvisning: Verner, Busser.

Undersøge om vikingelege og skuespil: Jubilæumsudvalget.

Polititilladelse til Ribe turen: Lis.

Matrikler uge 30: Lene, Verner (Spørges Karl og Jonna I.fht. lørdagen)

Materiale: Tine.

Fællestelt: Jan (er bestilt pris 8000 kr.)

Inventar: Søren, Kim.

Teknik og el: Kim.

Fadøl: (Spørges Hans Jørgen)

Forplejning - oprydning i fællestelt: Tovholder 1: Åge

                                                                Tovholder 2: Bente

                                                                Tovholder 3: Ejner

Vikingefrokost: Søren, Kee, Svend(Helle)

Aktivitetsansvarlig: Ingen meldte sig, bestyrelsen spørger i gruppen.

Vikingemåltid i langhuset: Jubilæumsudvalget.

Toiletrengørings ansvarlig: Søren, Ejner.

Referent

Jan Caben Iversen