Generalforsamling i Dreki vikingerne d. 30. januar 2013 kl. 19.00

Afholdt i Fælleshuset Spangsbjerghaven nr. 25-27 6700 Esbjerg.

 

Fremmødte medlemmer i alt.17 stk.

Formanden Lis bød velkommen til Generalforsamlingen-

 

Dagsorden var følgende

1: Valg af dirigent:

Preben blev valgt til dirigent, han konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.

2: Bestyrelsens beretning:

Lis fremlagde årsberetningen og fortalte om foreningens aktiviteter og om jubilæumsåret, hun fremhævede diverse udvalg og deres flotte arbejde i forbindelse med jubilæumsåret. Hun talte om den store mængde af heste der havde deltaget i sommerferien og om hvor flot et syn det er når opvisningerne vises. Lis talte om hvilke ord der kendetegner vores forening. Hun fremhævede i sin beretning ord som kvalitet, arrangement og stabilitet, som ord der kendetegner Dreki Vikingernes forening. Hun nævnede endvidere at RVC stoler på os som forening, og tør anvende os i deres regi. Dreki Vikingernes navn er anerkendt af andre vikingeforeninger, og vi modtager henvendelser fra andre foreninger om vores deltagelse i deres arrangementer. Lis sagde at alle i foreningen skal bære i fællesskab for at gruppen fungerer, det er vores fritid og ferie vi anvender på fællesskabet. Det er heste, RVC og hygge, men mest af alt er det de mennesker der er med i fællesskabet der gør det dejligt at være med i Dreki Vikingerne. Alt dette skal vi bygge på i foreningens fremtid. Lis meddelte til sidst, at hun træder tilbage som formand, og takkede for den periode hun havde været med i bestyrelsen.

Formandens beretning blev vedtaget med alle stemmer.

 

3: Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Ejnar fremlagde foreningens regnskab (se bilag)

Foreningen har pt. 23 medlemmer under 25 år og 46 medlemmer over 25 år.

Regnskabet blev godkendt af alle.

4: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne:

Årskontingent for 2013 er 100,00 kr. pr medlem.

5: Fremlæggelse af foreningens budget til orientering:

Budgettet for 2013 blev fremlagt af Ejnar(se bilag)

6: Indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker forslag mht. kurser, undervisning m.m.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatører:

På valg er: bestyrelsesmedlemmer

Tine Allin – ønsker ikke genvalg

Lis Mærsk Staunstrup – ønsker ikke genvalg

Suppleant og ungeobservatør på valg hvert år

Aleksander Bachmann Iversen (Ungeobservatør)

Preben Kristensen (suppleant)

Lene Ibsen og Preben Kristensen blev valgt til bestyrelsen, uden modkandidater.

Mia Caben Iversen og Aleksander Bachmann Iversen blev valgt til ungeobservatører, uden modkandidater

 

 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Claus Davidsen blev valgt til revisor, uden modkandidat.

Søren Dons blev valgt til revisor suppleant, uden modkandidat.

9: Revidering af foreningens værdigrundlag:

Der er ingen ændringer til værdigrundlaget.

10: Eventuelt:

I forbindelse med at Birgit Krüger stoppede på RVC, blev der ikke afholdt en reception for hende. Lis foreslog at Dreki Vikingerne afholder en reception for hende i uge 30 i 2013. Den nye bestyrelse tager dette op til uge 30.

Kontingent fastsættelses tidspunktet rettes til i vedtægterne, så det stemmer overens med generalforsamlingens afholdelse.  Den nye bestyrelse tager dette op.

Kee spurgte til arrangementet der skal afholdes på Danmarks Nationalmuseum til august 2013. De vikinger der har deltaget på Læsø vikingemarked i 2001 og 2012, er blevet opfordret til at søge om deltagelse på Danmarks Nationalmuseums vikingemarked. Arrangøren af Læsø vikingemarked Jan Snaps og Urter, har personligt indstillet de vikinger der har deltaget på Læsø som mulige deltagere ved Nationalmuseets arrangement. Om de kommer til at deltage vides endnu ikke.

Kim opfordrede/spurgte til hvad bestyrelsen kan gøre for at involvere medlemmerne mere i årets arrangementer. Der var debat men ingen konkrete løsninger, bestyrelsen tager dette op på et bestyrelsesmøde.

Claus opfordrede til at Vikingerne brugte Dreki Islandshesteklubs blad og hjemmeside mere til at annoncere vikingernes arrangementer.

Der var på bestyrelsesmødet en livlig debat om hvordan man kan undgå en ”klub i klubben” eller lukkede grupper der kan være svære at komme til at deltage i. Hvordan kan vi sikre at alle medlemmer tilbydes at deltage i alle arrangementer. Med hensyn til Læsø vikingemarkederne, så blev alle i Dreki Vikingerne tilbudt at deltage tilbage i 2011, der var 14 der tog til Læsø og deltog i markedet.

 I 2012 var invitationen til at deltage på markedet, personlig til de 14 der havde deltaget der i 2011.  Arrangøren på Læsø vikingemarked Jan Snaps og Urter, mailede personligt til de der havde deltaget tidligere. Mange af de andre vikingegrupper har høvdinge der helt bestemmer hvem de inviterer til deres markeder.

Hans Jørgen foreslog at alle arrangementer skal være offentlige for alle, hvis der skal lægges Dreki Vikinge udstyr til dette arrangement. Han sagde at ellers kan det ikke være et Dreki arrangement. Diana sagde at alle i foreningen selv kan gøre noget for at opdyrke tiltag, hvis de ønsker dette. Ina sagde at det vil være ærgerligt, hvis ingen kan/må låne noget af vores materiel, da det er de aktive der laver reklame for vores forening. Ejnar fastslog at Dreki Vikingerne ikke giver tilskud til medlemmernes eventuelle arrangementer rundt i landet. Lis fastslog at alle invitationer til Dreki Vikingerne er på mail og rundsendes til alle medlemmer. Medlemmerne skal selv kontrollere deres mail og tilmelde sig interessante arrangementer. Medlemmerne opfordres til at kontrollere at deres mailadresse i klubben er korrekt. Lis foreslog at vi måske fik n gruppe til Hedeby i Tyskland, Lis tilbød at undersøge nærmere om Hedeby markedet. Jan sagde at alle medlemmer kan låne materiel/udstyr til godkendte arrangementer under erstatnings ansvar. Kim fortalte om hvordan man kan komme ind på forskellige vikingemarkeder. Overalt er der strammet meget op omkring mulig deltagelse, og det er blevet sværere at komme ind på markederne som ny viking. Tine talte om mere gennemsigtighed i forhold til arrangementer.    

Søren talte om strukturen omkring deltagende heste på RVC, Har man mange hesteopgaver i forbindelse med opvisningerne, så skal det være muligt at man skal kan have flere heste med i uge 30.

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende resultat:

Formand: Preben

Kasserer: Ejnar

Næstformand: Kim

Sekretær: Jan

Bestyrelsesmedlem. Lene

Efter livlig debat erklærede Preben generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Tak til Preben for han rolle som dirigent.