Referat - bestyrelsesmøde

 

DAGSORDEN 010

 

Tid og sted:    21/1-2010 kl. 18.00.    Spangsbjerghaven 33, 6700 Esbjerg

 Deltagere: Ejnar, Kim, Lis samt Jan fra kl. 21.15

 Afbud fra: Anette

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde XX/XXXX.   (JCI)
       Punktet udgår.

2. Henvendelser fra medlemmerne.   (alle)
Ina: forespørgsel vedr. indkøb af mønstre

        Lis kontakter Ina og Anette ang. dette. Der afsættes kr. 750,00 til disse   
       indkøb, samt råderet over kr. 250,00 ekstra om nødvendigt.
 

3. Nyt fra Ribe VikingeCenter.  (LS)
Lis meddeler Karen, at vi ønsker at komme på RVC i de samme perioder
som hidtil.

4. Økonomi.  (EB)
Ejnar meddeler, at Dreki Vikingerne har fået en privat donation fra medlemmerne på kr. 17.169,29

       

5. Værdigrundlag tilpasses den nye klubdannelse.

         Ejnar oplyser, at Anette og Kee  gerne vil påtage sig denne opgave.

6.   Opgaver ift. Esbjerg Kommune. 
       Lis undersøger nærmere og mailer svar rundt til bestyrelsen.

7.   Dreki Vikingernes nye hjemmeside.    (EB) Se: http://www.drekiviking.dk/
      Flot arbejde. Vi sender materiale til Ejnar.

8.   Fastsættelse af kontingent for 2010.
      Kr. 100,00 pr. medlem pr. år uanset alder.

9.   ”Slip køerne løs”   (ABH)
       Anette melder afbud – vi deltager ikke.

10.  Dreki Vikingerne - et oplysningsforbund?
       Preben undersøger nærmere og inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

11.   OK Benzin (LS)
        Lis undersøger muligheden for at lave en sponsor aftale med OK benzin.

12.   Fælles syaften.   (LS)
        Der inviteres til fælles syaften, som afholdes hos Kim, da RVC er ved at  
        bygge om og har mange elever hvilket medfører, at de mangler plads.
        Syaften bliver med fælles medbragt kaffe og kage. Lis udsender invitation.

 

12a. NYT PUNKT: Kim forespørger om holdning til udleje af Dreki
        Vikingernes strømmaterialer mv.

         Der besluttes følgende:

·         Pris leje: kr. 300,00 (Prisen dækker også gennemgang af materiale)

·         + erstatning af evt. ødelagt materiale

·         + hentes/afleveres ved Kims lager efter aftale.

       

13.   ”Heste på hærvejen” (ABH)
         Anette arbejder videre med dette.

14.   Kurser. Kniv og brikvævning. (ABH)
        Anette arbejder videre med dette.
        Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde og der laves inden da et
        budget/overslag over deltagerantal, kursusgebyr, indkøbssted og priser for
       garn, brikker osv. Kursus sted? Det samme gælder kniv-kurset.

14.  Fastsættelse af næste mødedato, tid samt sted
        Ikke aftalt.

15. Eventuelt