Hej bestyrelse.                                                                                    

Hermed fremsendes referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøde afholdt ved Kim i Spangsbjerghaven 33, 6700 Esbjerg. Den 18 Maj 2010

Tilstede: Kim, Ejnar, Lis, Kee, Anette og Jan.

Kee blev valgt til ordstyrer på mødet.

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt, med tilføjelse at Ditte også var tilstede som junior repræsentant..

2: Næste mødedato blev ikke fastlagt, men der var enighed om at fremtidige bestyrelsesmøder holdes fra kl. 19.00 -22.00.

3: Lis informerede om information og mails tilgået fra RVC. ( se selv evt. mails fra RVC)

Der er officielt besøg på RVC. D. 29 juli 2010, dette medfører endnu ukendte konsekvenser på DV denne dag.

Næste års vikingemarked afholdes fra 30. april – 6. maj 2011, RVC beder DV. om assistance i denne weekend.

Selvforplejningen af DV’s gruppe i uge 30 fortsætter, men DV. får som sidste år tilført betaling  fra RVC. pr. deltager til bespisning i denne uge.

RVC. Ønsker ikke musik fra højtaler under vores rideopvisninger, men er åben for anden form for musik derunder.

Vedr. plads til telte, campingvogne, biler, mennesker og heste i uge 30, så undersøger /godkender bestyrelsen dette ved selvsyn på et kommende fællesmøde, men RVC. har meddelt at der er plads til det hele i denne uge på trods af alt byggerodet på RVC.

4: Lis har haft kontakt med kommunen ang. godkendelse af DV.som forening.

Kommunen meddelte at en godkendelse ikke kunne nås inden uge 30 2010, dette kan få indflydelse på de våbentilladelse som DV’s medlemmer skal have for at mø medbringe våben til vikingeugen.

Lis undersøger videre om dette opståede problem.

5: Alle DV’s medlemmer har modtaget mail om dette arrangement fra Lis.

Ejnar foreslog indkøb af pæle og tråd til dette arrangement, Anette informerede om at Land og Fritid i Holsted vil sponsere pæle og tråd, hvis de får reklameplads ved arrangementet. Anette aftaler nærmere med Land og Fritid, bestyrelsen vedtog at give reklameplads ved arrangementet.

Bestyrelsen vedtog at DV. sponserer pølser og brød lørdag middag til DV’s deltagere ved arrangementet.

Anette og Kee indkøber dette, samt medbringer grill, grillkul m.m. dertil. Medlemmerne orienteres derom på hjemmesiden. Ejnar sætter det på hjemmesiden

Andet: Hans Jørgen har undersøgt om der er strøm på pladsen hvor vi skal give opvisning, dette til brug for vores musikanlæg til opvisningen, Opstår der problemer omkring strøm, så har Søren og Kee en generator der kan lave strøm til formålet.

Træningsaftener: Der er fastlagt rideopvisnings træningsaftener, d. 25. maj kl. 19.00 ved Davidsen og d. 3. juni kl. 19.00 ved Byskov. Lis klargør bane ved Davidsen og Anette gør ved Byskov.

Bane : 100 x 50 eller 80 x 40

6: Brikvævningskurset er kommet godt i gang, der er pt. 5 deltagere tilmeldt.

7: DV’s værdigrundlag r stadig under revidering, Anette og Kee arbejder videre dermed.

8: Der var diskussion om udlån af DV’s aktiver til medlemmerne i gruppen, Kim undersøger hvilket regelsæt Søren Batman fra Stabilgruppen anvender ved evt. udlån. Punktet tages op igen når nærmere information tilgår.

9: Hvem gør hvad uge 30 2010

Tilmelding og betaling til uge 30 skal ske gennem Ejnar. Nærmere information tilgår medlemmerne.

Vedrørende aktiviteter i uge 30, så opfordres medlemmerne, ved træningsaftenerne d. 25/5 og 3/6, til at komme med deres bud på eventuelle aktiviteter til denne uge, samt at melde sig som tovholdere til arbejdsgrupperne. Kee rundsender mail til alle medlemmer om dette, kan medlemmerne ikke deltage i træningsaftenerne kan man melde sig so m tovholder pr mail til Kee. Anette laver tovholderopslagssedler til træningsaftenerne.

 Ejnar lejer festtelt til uge 30.

Hans Jørgen lejer fadølsanlæg til uge 30.

Ang. vores lejrplads, RVC har meddelt at der er plads nok til vores lejr i uge 30, bestyrelsen ser på sagen som tidligere nævnt.

Madordningen fortsætter som sidste år.

Bestyrelsen har vedtaget at DV’s yngste medlemmer bliver registreret som 12 årige, med en skæringsdato pr. 31. 12. hvert kalenderår. Dette i forhold til medlemsregistrering hos både kommunen, i forhold til evt. tilskud, samt hos RVC. i forhold til det kommende års tilmelding til vikingelejren.  Skæringsdatoen anvendes til, hvor mange medlemmer der er under og over 12 år når der tilmeldes ved RVC. med hensyn til hvor stor gruppen er ved tilmelding.

10: Alle DV’s ting fra Ole og Anne Mettes lager skal flyttes ud i DV’s kommende lagerlokale på RVC. Flyttedato tilgår senere, da lokalet endnu ikke er færdigt.

11: Anette overvejer hvordan flere medlemmer kan lære at være forryttere ved rideopvisningerne. Det er vigtigt at mange kan programmet, så programmet altid kan udføres korrekt. Selve programmet er ikke ændret meget i forhold til sidst år, men der er kommet enkelte nye sværhedsgrader ind i det. Alle ryttere øver det nye program ved træningsaftenerne.

12:Ok benzinkort , ideen om støttekroner gennem salg af ok benzin kort ophører, da Dv’s indsats derved ikke står mål med udbyttet. Punktet tages af dagsordnen.

13: Der er kommet en invitation til DV om evt. deltagelse i en syaften i Jelling ifm. med vikingmarked der.

Ang. sådanne invitationer, så lægges de fremover på hjemmesiden, så medlemmerne selv kan tilmelde og arrangere en evt. deltagelse deri.

14: Ang evt. deltagelse i Bork vikingemarked, så foreslog Lis at DV lagde billet ind på 8 pladser hvert år ved Bork vikingemarked. I 2010 står Dv på venteliste for evt. deltagelse. DV skal tilmelde med hvad vi kan af håndværk  hvis vi ønsker at deltage.

Evt: Kee foreslog at vi fik en fast procedure i forhold til godkendelser på bestyrelsesmøderne. Tages med på næste møde.

Næste bestyrelsesmøde dato ikke fastsat.

Referent

Jan Caben Iversen