Bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 i Dreki Vikingerne afholdt ved Ejner Beck.

Tilstede: Ejner, Lis, Tine, Preben, Kim og Jan.

På mødet blev gennemgået og planlagt den kommende generalforsamling.

Referent.

Jan Caben Iversen.

Generalforsamling i Dreki Vikingerne

Afholdt 15. januar 2012 kl. 10.00 på Ribe Vikingecenter, Lustrupvej 4, 6760 Ribe.

Der var fremmødt 19 medlemmer af Dreki Vikngerne.

Dagsorden i følge vedtægterne:

Formanden Lis bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Preben som dirigent af mødet.

1.      Valg af dirigent.

Preben blev valgt til dirigent. Preben konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Diana og Verner blev valgt til stemmetællere.

2.      Bestyrelsens beretning.

Lis fremlagde bestyrelsens/formandens beretning, og fortalte om året der er gået.(Lis vedhæfter beretningen ved referatet)

Beretningen blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

3.      Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Ejner fremlagde foreningens regnskab (Ejner vedhæfter regnskabet til referatet)

Foreningens regnskab blev enstemmigt vedtaget.

4.      Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog at kontingent for 2012 skal være 100,00 kr. pr. medlem. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

5.      Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.

Ejner gennemgik foreningens budget for 2012, der er vores 10 års jubilæumsår. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

6.      Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse samt af unge observatører.

På valg er: Ejner Beck, Kim Iversen og Jan Caben Iversen. Alle modtager genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev:

Bestyrelses medlemmer: Ejner, Kim og Jan.

Suppleant: Preben.

Unge observatør: Aleksander.

8.      Valg af revisor og revisorsupplant såfremt der modtages tilskud under 300.000 kr. pr. år JF.§ 9.

Valgt til revisor og revisorsuppleant blev:

Revisor: Ulla.

Revisor suppleant: Karen.

9.      Revidering af foreningens værdi grundlag.

Værdigrundlaget forbliver uændret.

10.  Eventuelt:

Søren foreslog en rideopvisnings træningsaften inden uge 30, med tilmelding 1 til 2 måneder før afholdelse. Rideopvisningsudvalget vil lave en sådan træningsdag og varsle den i god tid.

Der blev talt om at vikingerne i uge 30 og 42, skal være i formidlingen i Vikinge Centerets åbningstid. Man kan ikke deltage i uge 30 og 42, uden at være fuldt deltagende viking.

Der blev nedsat et jubilæumsudvalg til jubilæumsåret 2012. Følgende er med i dette udvalg: Ina, Preben, Karen, Bente, Verner og Kim: Der kan suppleres med flere medlemmer ved behov.

Den 7. februar 2012 afholdes der på RVC en dragtaften, der blev opfordret til at møde op denne aften.  Der var debat om dette punkt om evt. at lave en vidensgruppe/bank så medlemmerne evt. kan finde oplysninger om dragtsyning på nettet. Ejner opfordrede til at medlemmerne indgiver deres interesseområder til ham, så det kan komme på hjemmesiden.

Kee talte om at få en ekstern underviser til at undervise i kvadrille ridning. Kee tilbød at undersøge hvem der kan undervise heri. Ina talte om der evt. kan være mødepligt til et undervisningsforløb?

Der var indlæg om en træningsaften i forbindelse med opstarten af uge 30, evt. med fællesspisning lørdag aften op til uge 30.

Ina talte om at der skal være plads til alle, selv om de ikke er meget dygtige ryttere, vi skal vise mangfoldigheden i den islandske hest. Lis talte om vigtigheden af, at kunne ride så godt, at man ikke er til fare for sig selv eller andre.

Kee talte om at det skulle være et tilbud om at dygtiggøre sig som kvadrillerytter. Mht. økonomien i dette punkt var der debat om, hvordan dette kunne blive muligt.

Der var god debat under eventuelt.

 

Tovholdere for 2012:

Stamtavler: Anne Mette (spørges)

Ride opvisningsgruppe: Mia, Ina, Lene, Bente, Diana.

Speakere: Anne Mette, Jan (Suppleant Kim)         

Lydanlæg:  Aleksander.

Remedier øltølt og bom tjeneste: Lis, Kim, Preben.

Hestepære tjans: Preben, Kim, Lis

Eftermiddagskaffe: Dagens køkkenhold og Preben.

Guide rundvisning: Verner, Busser.

Undersøge om vikingelege og skuespil: Jubilæumsudvalget.

Polititilladelse til Ribe turen: Lis.

Matrikler uge 30: Lene, Verner (Spørges Karl og Jonna I.fht. lørdagen)

Materiale: Tine.

Fællestelt: Jan (er bestilt pris 8000 kr.)

Inventar: Søren, Kim.

Teknik og el: Kim.

Fadøl: (Spørges Hans Jørgen)

Forplejning - oprydning i fællestelt: Tovholder 1: Åge

                                                                Tovholder 2: Bente

                                                                Tovholder 3: Ejner

Vikingefrokost: Søren, Kee, Svend(Helle)

Aktivitetsansvarlig: Ingen meldte sig, bestyrelsen spørger i gruppen.

Vikingemåltid i langhuset: Jubilæumsudvalget.

Toiletrengørings ansvarlig: Søren, Ejner.

Referent

Jan Caben Iversen